n. CRONICA NOVELLA DE QUARTO OPERE BIS 1435 LÜNEBURGER HANDSCHRIFT (FASSUNG D) UND CRONICA NOVELLA DE SECUNDO OPERE BIS 1423 LINKÖPINGER HANDSCHRIFT (FASSUNG B).